Δίκαιο Αθέμιτου Ανταγωνισμού


   

Δίκαιο Αθέμιτου Ανταγωνισμού


Οι σύγχρονες εταιρείες έρχονται αντιμέτωπες με ένα περιβάλλον συνεχώς αυξανόμενου και πολύπλευρου ανταγωνισμού.

Είμαστε ειδικοί στο να γνωρίζουμε και να αντιμετωπίζουμε την πολυπλοκότητα του δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμού και σκοπός μας είναι να καθοδηγούμε και να ενδυναμώνουμε τους πελάτες μας να μεγιστοποιούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του οργανισμού τους.

Προσφέρουμε ένα άρτιο δομημένο δίκτυο από εξειδικευμένους δικηγόρους και οικονομολόγους συνδυάζοντας τη νομική με την οικονομική γνώση.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν
- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με το κανονιστικό πλαίσιο που θεσπίστηκε για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού (Ν.3959/2011) και με τον Αθέμιτο ανταγωνισμό.
Επίσης σχετικά με τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τις απαγορευμένες πρακτικές και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.
- Στρατηγική συμμόρφωσης με σκοπό να ελαχιστοποιηθεί το ρίσκο του αθέμιτου ανταγωνισμού
- Συμβουλές αναφορικά με συγχωνεύσεις και Κοινοπραξίες
- Αντιμετώπιση υποθέσεων παράνομης απομίμησης προϊόντων και υπηρεσιών, παραπλανητικής/συγκριτικής διαφήμισης, απομίμησης σήματος και ονομάτων πεδίου.
- Σύνταξη συμφωνιών και διαπραγμάτευση των όρων του συμβολαίου
- Αναθεώρηση συμβολαίων
- Σύνταξη κατευθυντήριων γραμμών και εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού των πελατών σε θέματα συμμόρφωσης
- Αντιπροσώπευση στο δικαστήριο σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης


Η νομική μας ομάδα εργάζεται με τους πελάτες σε συνεχή βάση και με πλήρη επίγνωση των στόχων τους.

Παρέχουμε συμβουλευτικές και δικαστηριακές υπηρεσίες πάνω σε ζητήματα οικογενειακού δικαίου, όπως ενδεικτικά:

- Σύνταξη προγαμιαίων συμβολαίων
- Σύνταξη συμβολαίων συμβίωσης
- Ακύρωση γάμου
- Διαδικασίες διαζυγίου
- Γονική μέριμνα
- Διαχείριση περιουσίας
- Δικαστική συμπαράσταση φυσικών προσώπων