Εργατικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο


   

Εργατικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο

Μια σειρά ραγδαίων αλλαγών έχουν σημειωθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια τόσο στους κανονισμούς που ελέγχουν τις σχέσεις εργασίας όσο και στον τομέα της κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης.

Η ομάδα των Συμβουλών μας και των νομικών μας, διαθέτει την απαραίτητη ειδίκευση.

Παρέχουμε υπηρεσίες που αφορούν:

- Συμβουλευτικές υπηρεσίες επί θεμάτων εργατικής νομοθεσίας, και διαδικασίας επίλυσης εργατικών διαφορών
- Πλήρη ενημέρωση των εργοδοτών και των εργαζομένων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τον Εθνικό και Ευρωπαϊκό Νόμο. Όπως το δικαίωμα στην ίση αμοιβή για ίση εργασία, τις ευέλικτες ώρες εργασίας, και το νόμο κατά των διακρίσεων στο χώρο εργασίας.
- Σύνταξη των εργασιακών συμβολαίων του ανθρωπίνου δυναμικού καθώς και ενεργό ρόλο στη διαπραγμάτευση των όρων του συμβολαίου.
- Αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικά με την παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων
- Την εκπλήρωση υποχρεώσεων προς την Επιθεώρηση Εργασίας
- Τη λύση συμβάσεων εργασίας
- Τη συμβιβαστική επίλυση εργατικών διαφορών
- Την δικαστική εκπροσώπηση του πελάτη μας σε εργατικές διαφορές όπως στην επιβολή ή ακύρωση των ρητρών του συμβολαίου, στην προστασία απόρρητων πληροφοριών
- Την εκπροσώπηση σε διαδικασίες διαμεσολάβησης και διαιτησίας αναφορικά με εργατικές διαφορές

Επιπλέον με το άρτια εξειδικευμένο νομικό τμήμα και σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα του ομίλου μας και εξωτερικούς συνεργάτες προσφέρουμε υπηρεσίες και σε πιο πολύπλοκους τομείς του εργατικού δικαίου. Αναλαμβάνουμε να ρυθμίσουμε εργατικές διαφορές που προκύπτουν από συγχωνεύσεις, εξαγορές και μετασχηματισμό εταιρειών και παρέχουμε καινοτόμες δομές αποδοχών, και επενδυτικές επιλογές.