Διοικητικό & Φορολογικό Δίκαιο


   

Το Φορολογικό Δίκαιο αποτελεί κλάδο του Δημοσίου Δικαίου και συγκεκριμένα του Δημοσιονομικού, ωστόσο λόγω της πολυπλοκότητάς του και του μεγάλου όγκου ειδικότερων νομοθετημάτων των τελευταίων ετών, έχει αναχθεί σε αυτοτελή κλάδο δικαίου.

Η γνώση και συμμόρφωση με τους κανόνες του φορολογικού δικαίου αποτελεί πρόκληση όσο και ζητούμενο τεράστιας σημασίας για τις επιχειρήσεις. Ο Όμιλος Τότση προσφέρει ευρύ φάσμα υπηρεσιών επί φορολογικών ζητημάτων, όπως κατά την έναρξη της δραστηριότητας επιχειρήσεων ή της εγκατάστασης υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα, άμεσης και έμμεσης φορολόγησης (φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, φορολογία κατανάλωσης, παρακράτηση φόρου, τέλη χαρτοσήμου, φορολογία μερισμάτων, φορολογία μισθωτών υπηρεσιών, Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων κλπ.). Η εταιρεία έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση φορολογικών διαφορών, ενώπιον όλων των δικαστηρίων και βαθμίδων της διοικητικής και ποινικής δικαιοσύνης καθώς και στο επίπεδο της Διοίκησης (Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών).

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες για ζητήματα που αφορούν ενδεικτικά τις παρακάτω περιπτώσεις:

Φορολογικό Δίκαιο
Οι απαιτητικές συνθήκες της αγοράς και το μεταβλητό και περίπλοκο φορολογικό πεδίο επιβάλλουν την ανάγκη για αποτελεσματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και δυναμική εκπροσώπηση.

Με πλήρη κατανόηση της στρατηγικής σημασίας του φορολογικού σχεδιασμού τόσο για τις εταιρείες όσο και για τους ιδιώτες.
Οι δικηγόροι μας δουλεύουν στενά με αξιόπιστες ελεγκτικές εταιρείες και λογιστές παρέχοντας υπηρεσίες σχετικά με:

• Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
• Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων
• Συγχωνεύσεις και εξαγορές
• Φορολογικοί έλεγχοι - Πρόστιμα
• Φόρος Προστιθέμενης αξίας
• Φορολογία ακίνητης περιουσίας
• Ειδικός φόρος επί των ακινήτων
• Φορολογία κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών παροχών
• Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής φορολογίας
• Επίλυση Δικαστικών Φορολογικών διαφορών - Αντιπροσώπευση στη Φορολογική Διοίκηση, Διοικητικά Δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Η συνεργασία των νομικών μας συμβούλων με τα υπόλοιπα τμήματα του ομίλου μας που απαρτίζονται από εξειδικευμένους οικονομολόγους και λογιστές καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες, μας καθιστά ικανούς να παραδίδουμε εμπορικές συμβουλές ακόμα και σε πιο περίπλοκα ζητήματα. Όπως, διασυνοριακές συναλλαγές και επενδύσεις, διαχείριση εξαγορών και αγορών κ.α.

Δεσμευόμαστε σε μια άριστη συνεργασία με τους εντολείς μας εντός ενός ασφαλούς και εμπιστευτικού περιβάλλοντος. Στηριζόμαστε στις εξειδικευμένες γνώσεις, την πλούσια εμπειρία των δικηγόρων μας συνεργαζόμαστε με τους εντολείς μας εντός ενός ασφαλούς και εμπιστευτικού περιβάλλοντος για το σχεδιασμό ενός πλήρους σχεδίου δράσης.

Σκοπός μας είναι η επίτευξη της άριστης εκπροσώπησης των πελατών μας καθ’ όλα τα στάδια της ποινικής δίωξης ακόμα και στις πιο σύνθετες περιπτώσεις των οικονομικών εγκλημάτων.