Αναδιάρθρωση Δανείων


   

Ο Όμιλος Τότση απαρτίζεται από διακεκριμένους, έμπειρους στο αντικείμενό τους και εγνωσμένου κύρους επαγγελματίες και επιστήμονες:

› Νομικούς, Οικονομολόγους, Ορκωτούς Λογιστές, Λογιστές κ.α.  

› Διαθέτει δίκτυο εξειδικευμένων επιστημόνων σε θέματα που αφορούν τις χρηματοπιστωτικές διαφορές και ομάδα διαπιστευμένων διαμεσολαβητών χρηματοοικονομικών μέσων.
› Διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα επεξεργασίας αιτημάτων και ένταξης στην πλατφόρμα του νέου πτωχευτικού νόμου Ν.4738/2020 «Κώδικας για τη ρύθμιση οφειλών με παροχή δεύτερης ευκαιρίας»
 

• Έχει ως σημαντικό αντικείμενο ενασχόλησης την τραπεζική Διαπραγμάτευση.

• Παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις αναφορικά με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό παρέχοντας υπηρεσίες Διαμεσολάβησης & Διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του N.4738/2020 καθώς και αυτοτελώς.

• Συγκεκριμένα, εκπροσωπεί εταιρίες καθώς και φυσικά πρόσωπα αναλαμβάνοντας την αναδιάρθρωση του δανεισμού τους, με τις Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις «Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π».

• Διατηρεί πελατολόγιο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και διενεργεί τραπεζικές διαμεσολαβήσεις & διαπραγματεύσεις.